جف موریس جونیور سابق Tinder VP افتتاح کرد و محصول را شتاب داد ، شتابدهنده به معنای کوچک و متمرکز ماندن


Translating…

 

Read More